Biết thời gian

Biết thời gian

Khi không dám nhận những người (mình nghĩ là) quen cũ

Họ khác xưa, và mình cũng khác xưa

Và rất có thể,

sao nhiều người giống nhau như vậy?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s