“Không phụ đề”, sắp đặt video tại Nhà Sàn (2010)

Có những người mà tác phẩm của họ “mình không thể không xem được!” Giữa lúc bận rộn vì đến hạn hoàn thành một số việc, tôi đã phải đặt quyết tâm để đi xem “Không phụ đề”. Tác phẩm mà tôi cảm nhận trước khi tiếp cận “Không phụ đề” là Nhà sàn. Tôi … Continue reading “Không phụ đề”, sắp đặt video tại Nhà Sàn (2010)