“Bi, đừng sợ!”

1. Lần thứ hai Tôi thích những bộ phim của Đặng Nhật Minh vì chúng hướng thiện, thơ mộng, khắc họa được những đặc trưng văn hóa và những vấn đề lớn của xã hội Việt Nam. Cảm giác của tôi sau khi xem xong phim của Đặng Nhật Minh là: “Việt Nam cũng có […]

Michel Foucault

He refused to identify himself as a philosopher, historian, structuralist, or Marxist, maintaining that “The main interest in life and work is to become someone else that you were not in the beginning.”[17] In a similar vein, he preferred not to claim that he was presenting a coherent and timeless block of knowledge; he rather […]

“Không phụ đề”, sắp đặt video tại Nhà Sàn (2010)

Có những người mà tác phẩm của họ “mình không thể không xem được!” Giữa lúc bận rộn vì đến hạn hoàn thành một số việc, tôi đã phải đặt quyết tâm để đi xem “Không phụ đề”. Tác phẩm mà tôi cảm nhận trước khi tiếp cận “Không phụ đề” là Nhà sàn. Tôi […]