Tập đọc học chữ cái

1. Nói về phương pháp i tờ và chuyện học chữ, tôi nhớ ra quyển “Học Toán Bằng Văn Vần” của hai bố con bạn tôi. Google thì ra được đúng những entry trên blog cũ:

Đêm đông đắp đập đầu đầy đất đen

Chữ h ham học bên đèn

Như trong lòng có nhạc

2. Phần I của bài “Tập đọc học chữ cái”  nó như thế này:

“Thầy đồ thầy đạc

Dạy học dạy hành

Dăm quyển sách nát

Mươi thằng trẻ ranh.” [1]

Thầy nằm chéo ngũ

Trò xúm xung quanh

Trò như bầy khỉ

Thày như Giả Hành

*

Cây gậy Như Ý

Trong tay bác ni

“Vỗ đít” bất kì

Đứa nào không học.

Có học có học

Như gấm có hoa

Có văn có hóa

Cho ra nên người

Mấy thằng biếng nhác rong chơi

Chỉ hơn con ‘cún’ cái đuôi trong quần.

Thành Huy – Thành Vân

[1] Mượn ý thơ Tế Xương

Mấy câu văn vần ấy rất có không khí- đọc thấy cả tâm thức, thói quen, giọng điệu, cảnh vật, bối cảnh xã hội, và thời gian, với những chuyển biến và không chuyển biến.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s