Trần Trọng Kim và bộ sách giáo khoa bậc sơ học

Hôm nay nhân dịp ngồi scan sách giáo khoa của Việt Nam thời hiện đại, tôi đã tìm vào sách xưa và thấy cả một gian trưng bày sách giáo khoa xưa (nhưng chỉ xem được mỗi bìa). Bài viết dưới đây là của Phan Trọng Báu, đăng trên Tạp chí Xưa và Nay số […]