Tại sao bài tập lại nhiều?

Có thể có rất nhiều câu trả lời. Như em sinh viên trong “Bức thư của một sinh viên tâm huyết” xác định, bài tập “nhiều” là so sánh với lượng bài tập những sinh viên ở Khoa khác phải làm và điểm số đạt được tương ứng. Xác định “nhiều” (quá nhiều, nhiều một […]