Hát giỏi, hát hay, và sự yêu thích

Những chương trình truyền hình thực tế dưới dạng các cuộc thi âm nhạc/nghệ thuật hiện nay thường được khung khổ với chữ "tài năng", tìm kiếm "tài năng" hay là khẳng định "tài năng." Một số người cho rằng các cuộc thi này không làm đúng chức phận tìm kiếm và khẳng định tài … Continue reading Hát giỏi, hát hay, và sự yêu thích