The Danish Girl, can thiệp diễn ngôn và khả thị sống đẹp

Lili Elbe by Gerda Gottlieb “Tom Hooper’s The Danish Girl is a subtle and extraordinarily well-crafted film but one that pulls continually in different directions.” The Danish Girl đan ba câu chuyện, một là về bản sắc và giới tính, hai là về hôn nhân, và ba là về nghệ thuật và cuộc đời nghệ sỹ. Dệt lên … Continue reading The Danish Girl, can thiệp diễn ngôn và khả thị sống đẹp