About

Lỏng tay một chiếc nhẫn lạ
Mơ bao nhiêu giấc cho vừa?
(Nguyễn Bình Phương)

Về blog này và việc viết blog này:

  • Những điều tôi đang học hỏi
  • Tôi không chọn người đọc. Chỉ có người đọc chọn tôi hay không mà thôi.

Bạn có thể xem hồ sơ về tôi tại https://vnu-vn.academia.edu/ThanhPhung hoặc tại đây

2 thoughts on “About

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s