Thư gửi hiệu trưởng Trần Linh Thước

Là một người nghiên cứu lịch sử Phương Pháp Luận Sáng Tạo ở Việt Nam, tôi thấy mình cần lên tiếng về mâu thuẫn giữa lãnh đạo trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Quốc Gia tp. Hồ Chí Minh và thầy Phan Dũng, người đã gây dựng và phát triển môn học … Continue reading Thư gửi hiệu trưởng Trần Linh Thước

Ủng hộ giáo dục sáng tạo ở Việt Nam

Người ta vẫn thường nói người Việt Nam thiệt thòi về mặt giáo dục, phải ra nước ngoài để “tị nạn” giáo dục. Những phát biểu như thế không hẳn là “sai,” nhưng nếu nhìn rộng ra, chúng ta sẽ thấy những cơ hội hay nguồn tài nguyên giáo dục mà ở nơi khác không … Continue reading Ủng hộ giáo dục sáng tạo ở Việt Nam

Nghệ thuật đương đại, sự mơ hồ và tư duy thực dân

Nghệ thuật không phải chỉ là sự thể hiện cái tôi cá nhân. Khi đến với người xem, nó tham dự vào sự phân phối cảm quan của cộng đồng. Làm nghệ thuật cho riêng mình là một chuyện, nhưng khi đem tác phẩm của mình chia sẻ với mọi người, tôi giả định rằng … Continue reading Nghệ thuật đương đại, sự mơ hồ và tư duy thực dân

The Danish Girl, can thiệp diễn ngôn và khả thị sống đẹp

Lili Elbe by Gerda Gottlieb “Tom Hooper’s The Danish Girl is a subtle and extraordinarily well-crafted film but one that pulls continually in different directions.” The Danish Girl đan ba câu chuyện, một là về bản sắc và giới tính, hai là về hôn nhân, và ba là về nghệ thuật và cuộc đời nghệ sỹ. Dệt lên … Continue reading The Danish Girl, can thiệp diễn ngôn và khả thị sống đẹp